Obchodní podmínky penzion Věra

Závazné všeobecné podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce) a pronajímatelem se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje odesláním závazné objednávky, na emailovou adresu info@zmitkomalaupa.cz . Smluvní vztah vzniká potvrzením rezervace zákazníkem a to písemně na e-mail.   Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Po obdržení objednávky pronajímatel vystaví smlouvu o ubytovacích službách a zašle k podpisu a doplnění údajů zákazníkovi. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

 

2. Způsob objednání a placení

První zálohu ve výši 20% z koncové ceny objednaných služeb hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Doplatek do celkové ceny objednaných služeb hradí zájemce v den příjezdu na chalupu. Po skončení pobytu vystavíme daňový doklad.

 

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek (počet osob apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. Poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu)

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí. Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

a) Zájemce podpisem smlouvy o nájmu pokojů potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.

b) O způsobené škodě bude sepsán okamžitě po jejím zjištění škodní protokol, který podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c) Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

 

5. Stornovací podmínky

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před nastoupením pobytu.

Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala. Pro stanovení výše stornapoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem e-mailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

20% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 60 dní před termínem nástupu k pobytu,

  • 40% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 40 dní před termínem nástupu k pobytu,

  • 70% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu k pobytu,

  • 100% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 15 dní před termínem nástupu k pobytu, nebo se zákazník vůbec nedostaví k ubytování

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zájemci tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.

 

6. Osobní data zákazníka

Zájemce odesláním vyplněné objednávky a podepsání smlouvy o ubytovacích službách potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně.

 

7. Závěrečné ustanovení

Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají účinnosti dne 1.1.2016 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem chalupy. Zájemce při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky a smlouvy o ubytovacích službách se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, přečetl si je a odesláním objednávky a podepsané smlouvy o ubytovacích službách na e-mail pronajímatele na tyto podmínky přistupuje a souhlasí s nimi.

 

8. Pobyt

Zahájení pobytu vždy od 15 hod. - do 17 hod. . Ukončení pobytu vždy do 10 hod. . V případě jiného času příjezdu je zapotřebí domluvit s panem majitelem. 

9. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívající chalupu. Pobyt a pohyb osob je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

 

 Informace o zpracování osobních údajů

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Vážení hosté,

jsme rádi, že jste si se svými nejmenšími vybrali právě náši chalupu pro svou rekreaci a odpočinek. Vzhledem k tomu, že si v naši chalupě zakládáme na maximálním zabezpečení osobních údajů, připravili jsme pro Vás tyto zásady, kterými se Vám pokusíme co nejsrozumitelněji vysvětlit naše postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které od Vás v souvislosti s ubytováním v naši chalupě získáme.

Správcem osobních údajů, který určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, je společnost Zmítko,s.r.o. IČO: 28826426, se sídlem Horní Malá Úpa 104, 542 27 Malá Úpa (dále jen „Společnost“).

Kontaktní údaje na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů v naší Společnosti jsou: info@zmitkomalaupa.cz, telefonní číslo: 731 173 042

A teď k tomu, za jakým účelem a jaké osobní údaje vlastně naše Společnost zpracovává:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a řádného plnění závazků plynoucích ze smlouvy o ubytovacích službách uzavírané mezi Vámi, jakožto hosty a naší Společností, jakožto poskytovatelem ubytování, potažmo ubytovacích služeb jako takových. Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu při uzavírání smlouvy o ubytovacích službách. Abychom Vám mohli naše služby poskytnout, potřebujeme od Vás znát Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu, doručovací adresu, případně jiné). V případě, že nám poskytnete Vaše osobní údaje a následně nedojde k uzavření smlouvy a k faktickému čerpání ubytovacích služeb, Vaše osobní údaje nadále neuchováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností a zároveň nezpracováváme žádné další osobní údaje, které nezbytně nepotřebujeme.

Kromě toho, že osobní údaje zpracováváme k tomu, abyste mohli čerpat ubytovací služby, vedeme také evidenci údajů o ubytovaných hostech, a to ve formě knihy hostů  – tímto způsobem jsme schopni zajistit řádné plnění našich závazků ze smlouvy .

Shora uvedené osobní údaje budeme uchovávat, resp. zpracovávat nejen po dobu Vašeho pobytu, ale také do skončení reklamační lhůty, resp. lhůty, ve které mohou být uplatněny či vymáhány jakékoliv nároky související s poskytovanými službami a to 6 měsíců od konce ubytování.

Naše společnost je dále povinna ohlašovat údaje o ubytovaných hostech, kteří nejsou státními příslušníky České republiky, orgánům veřejné správy, tedy zejména cizinecké policii podle § 102 zákona č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údajem jsme povinni uchovávat po dobu 6 let od ubytování.

Naše Společnost dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností vztahujících se k výběru místních poplatků (ubytovacích a lázeňských), které jsme povinni platit za každého ubytovaného hosta.

Kromě výše uvedených účelů zpracování zpracováváme osobní údaje obsažené v účtenkách a fakturách pro splnění zákonných povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu a tyto jsme povinni uchovávat po dobu 10 let.

Poskytnutí osobních údajů je sice zcela dobrovolné, ale je současně podmínkou pro uzavření smlouvy o ubytování a souvisejících služeb – bez Vašich osobních údajů nemůžeme smlouvu uzavřít ani Vám nemůžeme poskytovat ubytovací služby. Současně Vám ale sdělujeme, že v případě jejich poskytnutí tyto osobní údaje nebudeme zpracovávat za jiným účelem, než který je popsán výše.

V žádném případě nebudeme Vaše osobní údaje předávat mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci a toto ani do budoucna neplánujeme.

Jako subjekt údajů, tedy fyzická osoba, o níž jsou osobní údaje zpracovávány, máte k Vašim osobním údajům pochopitelně řadu práv, jejichž výkon Vám chceme co nejvíce usnadnit. Mezi tyto práva patři:

  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že máte právo žádat, abychom Vám poskytli informace o tom, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme, a to formou výpisu.
  2. Právo na opravu osobních údajů – to znamená, že máte právo na to, aby osobní údaje, které z výše uvedených účelů zpracováváme, byly přesné, aktuální, úplné. Pokud byste zjistili, že tomu tak není, požádejte o jejich opravu nebo aktualizaci – obratem zjednáme nápravu!
  3. Právo na výmaz (známé také jako právo být zapomenut) – to znamená, že jsme povinni výmaz provést v případě, že zpracováváme osobní údaje po dobu delší, než je uvedeno výše, anebo pokud bychom k takovému zpracování neměli platný právní titul. Dále sdělujeme, že nemůžeme výmaz provést v případech, kdy je zpracování prováděno na základě plnění smlouvy nebo právní povinnosti, a to ani, pokud to budete požadovat – v takovém případě Vás o tomto budeme do jednoho měsíce informovat s uvedením důvodu.
  4. Právo požadovat omezení zpracování – to znamená, že máte nárok na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost svých osobních údajů, nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a nedošlo současně k výmazu, anebo jste vznesli námitku proti zpracování – v takovém případě provedeme omezení, které bude trvat do doby posouzení její oprávněnosti.
  5. Právo vznést námitku – to znamená, že jste oprávněni vznést námitku v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Pokud námitku podáte v souvislosti se zasláním obchodního sdělení, této vždy vyhovíme. Pokud neprokážeme, že naše oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, dále Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme.
  6. Právo odvolat souhlas se zpracováním – to znamená, že jste oprávněni kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kde je Váš souhlas vyžadován (např. zasílání obchodních sdělení).
  7. Právo podat stížnost dozorovému úřadu – to znamená, že jste oprávněni obrátit se v případě naší nečinnosti trvající déle než jeden měsíc na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Naše Společnost neprovádí žádná zpracování, která by byla založena na automatizovaném rozhodování.

Veškerá výše popsaná práva můžete uplatňovat osobně v naši společnosti, kde pověřená osoba ověří Vaši totožnost podle příslušného dokladu totožnosti a bude Vám současně sdělen termín vyřízení Vaší žádosti. Pokud byste si však přáli uplatnit svá práva elektronicky, musíme si být jistí, že jste to skutečně Vy. V takovém případě můžete žádost zaslat na emailovou adresu info@zmitkomalaupa.cz a e-mail opatřete platným elektronickým podpisem, který je pro nás dostatečným důkazem o totožnosti žadatele, anebo vlastníte-li datovou schránku, můžete žádosti zaslat do naší datové schránky ID: vgr72d3.

V případě, že bychom si nebyli stoprocentně jistí o Vaší totožnosti, jsme oprávněni (a koneckonců pro zachování maximální míry ochrany, i povinni) požádat Vás o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení Vaší totožnosti.

Majitel a jednatel naši společnost jsou důkladně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou připraveni poskytnout Vám potřebná vysvětlení a součinnost. Rozsah, účel a zásady zpracování osobních údajů hostů jsou umístěny na nástěnce v objektu, takže je budete mít k dispozici po celou dobu svého pobytu. Vaše bezpečnost je pro nás prvořadá.