Obchodní podmínky penzion Věra

Závazné všeobecné podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce) a pronajímatelem se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje odesláním závazné objednávky, na emailovou adresu info@zmitkomalaupa.cz . Smluvní vztah vzniká potvrzením rezervace zákazníkem a to písemně na e-mail.   Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

 

2. Způsob objednání a placení

První zálohu ve výši 20% z koncové ceny objednaných služeb hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Doplatek do celkové ceny objednaných služeb hradí zájemce v den příjezdu na chalupu. Po skončení pobytu vystavíme daňový doklad.

 

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek (počet osob apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprívněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. Poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu)

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí. Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

a) Zájemce podpisem smlouvy o nájmu rekreační chalupy potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.

b) O způsobené škodě bude sepsán okamžitě po jejím zjištění škodní protokol, který podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c) Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

 

5. Stornovací podmínky

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před nastoupením pobytu.

Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala. Pro stanovení výše stornapoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem e-mailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

20% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 60 dní před termínem nástupu k pobytu,

  • 40% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu k pobytu,

  • 70% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 20 dní před termínem nástupu k pobytu,

  • 100% z celkové částky za pobyt, dojde-li ke stornování méně než 10 dní před termínem nástupu k pobytu, nebo se zákazník vůbec nedostaví k ubytování

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zájemci tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.

 

6. Osobní data zákazníka

Zájemce odesláním vyplněné objednávky potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnoctví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně.

 

7. Závěrečné ustanovení

Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají účinnosti dne 1.1.2016 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem chalupy. Zájemce při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, přečetl si je a odesláním objednávky na e-mail pronajímatele na tyto podmínky přistupuje a souhlasí s nimi.

 

8. Pobyt

Zahájení pobytu vždy od 15 hod. - do 17 hod. . Ukončení pobytu vždy do 10 hod. . V případě jiného času příjezdu je zapotřebí domluvit s panem majitelem. 

9. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívající chalupu. Pobyt a pohyb osob je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

 

 


Smlouva o pronájmu rekreační chalupy

Pronajímatel:

Zmítko, s.r.o.

Obránců míru 331

503 01 Předměřice nad Labem

IČO 28826426

Tel.: 731 173 042

Zájemce:

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého pobytu:

Číslo občanského průkazu:

Tel:

 

Uzavírají smlouvu o pronájmu rekreační chalupy

 

Předmět pronájmu

Rekreační chalupa pension Věra

Horní Malá Úpa 104

542 27 Malá Úpa

 

1. Specifikace

Počet ubytovaných osob:

Dohodnutá cena bez poplatku obci. Záloha 20% z ceny Kč,

VS prosím uhradit na uvedený účet 2586102379/5500

Termín ubytování: od do

Vratná kauce: 5000,- Kč

 

2. Všeobecná ujednání

2.1. Zájemce je povinen zanechat objekt, který si pronajal v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí zájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem zájemce zjištěna škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené částky převodem na účet pronajímatele.

2.2 Jako zajištění (kauci) je povinen zájemce zaplatit před nástupem na pobyt částku ve výši 5.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od rekreačního objektu. Tato kauce bude v hotovosti vrácena zájemci při převzetí rekreačního objektu zpět pronajímatelem. Objekt je povinen zájemce nechat v řádném stavu.

2.3. Maximální počet ubytovaných (20 osob) nesmí být zájemcem překročena bez předchozí dohody. Přicestuje-li zájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu rekreační chalupy.

2.4. Noční klid musí být dodržen od 22.00 hod. do 07.00 hodin .

2.5. V pronajatém objektu je pod pokutou uvedenou v bodě 2.6. výslovně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek .

2.6. V případě zjištěného porušení kteréhokoliv z uvedených zákazů uhradí zájemce k rukám pronajímatele pokutu ve výši 2.000,- Kč a to i opakovaně.

2.7. V případě, že pronajímatel zjistí při namátkové kontrole objektu, že nájemce, popř. některá z osob, která s ním nemovitost užívá, porušuje opakovaně některých ze zákazů uvedený v bodě 2.1., je toto bráno jako závažné porušení uzavřené smlouvy o nájmu objektu a pronajímatel je oprávněn, po uhrazení pokuty ze strany zájemce, všechny osoby z objektu vykázat s tím, že do lhůty max. 1 hodiny dojde z jejich strany k opuštění nemovitosti a to bez jakéhokoli nároku na vrácení uhrazeného ubytovacího poplatku.

2.8. Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní či noční hodinu tak, aby nerušil její užívání zájemcem či s ním ubytovanými osobami.

 

3. Platba za pobyt zájemce

3.1. Při rezervaci se platí předem 20% z cílové částky na účet pronajímatele č. 2586102379/5500.

3.2. V den nástupu bude zájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 5.000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu.

 

4. Dodatečné ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné podmínky“, se zájemce seznamuje při provádění objednávky (rezervace). Podpisem této „Smlouvy o pronájmu“ zájemce výslovně prohlašuje, že „Všeobecné podmínky“ četl a souhlasí s nimi. Zájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případně škody, které oni způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat po zájemci.

 

5. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případně škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívající chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

 

Se smlouvou a všeobecnými podmínkami jsem se seznámil a souhlasím. Dobrovolně souhlasím s touto „Smlouvou o pronájmu rekreační chalupy“ a souhlas stvrzuji svým podpisem.

 

V ……………………………… dne: 2018

 

 

 

Podpis zájemce:

Podpis pronajímatele:

 


Informace o zpracování osobních údajů

Pension Věra, IČO 28826426

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

 

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 

1) jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza

4) telefonní číslo

 

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav

- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

 

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

 

Zpracování osobních údajů

 

a) Uložení - údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb - údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

 

b) Doba archivace - údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

 

 

23.5.2018 Stanislav Zmítko a Ilona Zmítková, majitel a jednatel firmy Zmítko, s.r.o.